do kasy suma: 0,00 zł
więcej
KOSZTY DOSTAWY
ROŚLINY:
kurier przelew - od 20,00 zł (za 30 kg)
kurier pobranie - od 28,00 zł (za 30 kg)

DONICE:
kurier przelew - GRATIS!
kurier pobranie - od 28,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego roslinyegzotyczne.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaje i zakres usług elektronicznych
III. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży
V. Sposoby płatności
VI. Koszty, terminy i sposoby dostawy
VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego
IX. Prawo odstąpienia od umowy
X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
XI. Postanowienia końcowe
XII. Załącznik – przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.roslinyegzotyczne.pl prowadzony jest przez firmę:

  LEOFRANCO S.C.
  Klecińska 5B, lok. 11-12
  54-413 Wrocław
  NIP: 8943124234
  REGON: 369326595
  Adres poczty elektronicznej: sklep@roslinyegzotyczne.pl

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (za wyjątkiem pkt. X regulaminu, który kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia prezentowanego regulaminu nie mają na celu ograniczania jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

 3. Definicje:

  Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

  Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta w sklepie internetowym

  Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym

  Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeń lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą

  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  Konto – oznaczony loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym głównie informacje o złożonych zamówieniach

  Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera zawierających informacje o produktach w sklepie internetowym roslinyegzotyczne.pl

  Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

  Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego roslinyegzotyczne.pl

  Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.roslinyegzotyczne.pl

  Sprzedawca; Usługodawca – Dawid Szajner prowadzący działalność gospodarczą:

  LEOFRANCO S.C.
  Klecińska 5B, lok. 11-12
  54-413 Wrocław
  NIP: 8943124234
  REGON: 369326595
  Adres poczty elektronicznej: sklep@roslinyegzotyczne.pl

  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

  Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego

  Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przes przepisy także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna labo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą

 1. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

 1. Prowadzenie konta w sklepie internetowym

 2. Umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia

 3. Newsletter

 1. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Odpłatność

  1. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne

 2. Okres zawarcia umowy:

  1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

  2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej plegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. Komputer, laptop, netbook, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

  2. Dostęp do poczty elektronicznej

  3. Przeglądarka internetowa (np.: Mozilla Firefox wersja 11.0 i wyższe; Internet Explorer wersja 7.0 i wyższe; Opera wersja 7.0 i wyższe; Google Chrome wersja 12.0.0 i wyższe).

  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorce obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  7. Szczególne warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych określone są na stronie sklepu internetowego pod adresem www.roslinyegzotyczne.pl/pl/i/Jak-kupowac/1

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy oraz płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

 3. Cena produktu widoczna w sklepie internetowym jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które moga się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą formularza zamówień

  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia.

  2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta.

 5. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (paragon lub faktura vat).

 1. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (w przypadku gdy całkowita wartość zamawianych produktów nie przekracza kwoty 350 zł).

  2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy: BZWBK, numer rachunku: 43 1090 1522 0000 0001 3599 2412

  3. Płatności elektroniczne tzw. szybkie przelewy za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

 2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi agent rozliczeniowy: Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

 1. Koszty, terminy i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

  1. Przesyłka kurierska – od 20 zł

  2. Przesyłka kurierska pobraniowa – od 28 zł

 2. Szczegółowe koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

 3. Dostawa produktów dostępna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 4. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 28 dni kalendarzowych. Termin ten należy liczyć od następnego dnia roboczego, w którym zawarto umowę sprzedaży.

 5. Ze względu na specyfikę oferowanych produktów i ich wrażliwość na warunki pogodowe sklep internetowy zobowiązuje się skontaktować z każdym klientem w celu ustalenia nowego terminu dostawy, gdy temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w takim wypadku.

 6. W przypadku gdy Klient odmówi odbioru zamówienia od Kuriera lub gdy 2 próby doręczenia przez Kuriera okażą się nieskuteczne i zamówienie zostanie odesłane do nadawcy, Klient zobowiązany jest pokryć koszty zwrotnego przesłania paczki do nadawcy oraz odebrać zamówienie osobiście w siedzibie sklepu. Możliwa jest ponowna dostawa kurierem, ale na koszt Klienta.
 1. Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w Sklepie Internetowym).

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@roslinyegzotyczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Klecińska 5B. lok. 11-12, 54-413 Wrocław.

  3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach konta.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@roslinyegzotyczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Klecińska 5B, lok. 11-12, 54-413 Wrocław. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć (na koszt Klienta) na adres: ul. Klecińska 5B, lok. 11-12, 54-413 Wrocław.

  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

  4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego.

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@roslinyegzotyczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Klecińska 5B, 54-413 Wrocław.

  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@roslinyegzotyczne.pl lub też pisemnie na adres: ul. Klecińska 5B, 54-413 Wrocław. Wszystkie koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Konsument.

 2. Przykładowy wzór formularza odstapienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dostępny w pkt. XII).

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (na koszt Klienta).

 4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

 5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. IX podpunkt 1 oraz podpunkt 5.

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  6. dostarczania prasy.

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów zakupionych przez Klienta który nie jest jednocześnie Konsumentem. 
 1. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 2. Zmiana regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu.

  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  3. Zmiany regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane umowy sprzedaży.

  4. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. Załącznik – przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.  

 LEOFRANCO S.C.
Klecińska 5B, lok. 11-12
54-413 Wrocław
NIP: 8943124234
REGON: 369326595

 Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów / świadczenia następującej usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………........................

Data zamówienia: (*) .................................
Data odbioru towaru: (*) .................................
Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów): .................................
Adres konsumenta(-ów): .................................
Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*) .................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................................
Miejscowość, Data: .................................

(*) – Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest LEOFRANCO S.C. (dalej „LEOFRANCO”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińska 5B, lok. 11-12.
 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez roslinyegzotyczne.pl?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez LEOFRANCO, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email sklep@roslinyegzotyczne.pl.

 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie roslinyegzotyczne.pl , jak i później, podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego www.roslinyegzotyczne.pl

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności.
 

W jakim celu i na jakiej podstawie LEOFRANCO przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • Umożliwienia przeprowadzenia realizacji zamówienia w ramach sklepu roslinyegzotyczne.pl
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach sklepu;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych roslinyegzotyczne.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami roslinyegzotyczne.pl;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników LEOFRANCO w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

LEOFRANCO jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.
 

Czy musisz podać LEOFRANCO S.C. swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy (realizacja zamówienia) tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. Jeśli nie podasz tych  danych osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. 
 

W jakim celu potrzebujemy Twoje poszczególne dane?

Imię, nazwisko - Twoje imię i nazwisko potrzebujemy w celu zrealizowania umowy. Te dane przekazujemy firmie kurierskiej bądź pocztowej, która dostarcza Twoją paczkę. 

Dodatkowo Twoje imię i nazwisko potrzebne jest nam w celu kontaktu z Tobą w sprawie zamówień, reklamacji, zwrotów towaru.

Adres - Twój adres potrzebny jest nam w celu dostarczenia do Ciebie paczki. Adres przekazujemy firmie kurierskiej.

Numer telefonu - Twój numer telefonu potrzebny jest nam do zrealizowania Twojego zamówienia. Dodatkowo numer przekazujemy firmie kurierskiej.
Adres e-mail - Twój adres e-mail jest nam potrzebny do zrealizowania Twojego zamówienia. Służy nam do kontaktu z Tobą, a także przekazywany jest firmie kurierskiej.
 

Jakie masz uprawnienia wobec LEOFRANCO S.C.?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LEOFRANCO S.C. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 •  

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 

Komu LEOFRANCO udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, producentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, firmom kurierskim które współpracują z LEOFRANCO S.C.), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na roslinyegzotyczne.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

 

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

LEOFRANCO S.C. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
 

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl